teisipäev, 16. oktoober 2018

Kätlin mõlgutab mõtet: kogukonna kaasamine õppe- ja huvitegevusse mitmekesistab õpilaste kogemusi

Viies päev Šotimaal erines teistest selle poolest, et võtsin päeva fookusesse teise töövarjutamisperioodi eesmärgi, milleks oli koguda ideid kogukonna kaasamiseks õpetamis- ja huvitegevusse, mida oleks võimalik rakendada ka meie kodulinnas ning miks mitte ka haridussüsteemis laiemalt. Mul oli hea meel tõdeda, et nii Eesti kui ka Šotimaa haridusmaastikul pööratakse kogukonna kaasamisele suurt tähelepanu ning rakendatakse selleks erinevaid meetodeid, mis kahe riigi lõikes on väga sarnased.

Mõlemas koolis, nii Libberton Primary School´is kui Wiston Primary School´is pöörati suurt tähelepanu sellele, et olla kogukonda kaasav kool ning mõlemad olid selles minu hinnangul edukad. Kogukonnaliikmeid kaasati aktiivselt õppe- ning huvitegevuse kavandamise - ja läbiviimisprotsessi. Ma leian, et just tiheda koostöö tulemusena toetas kogukond igapäevaselt läbiviidavat õppetööd ning andis suurema panuse huvitegevuse mitmekesistamiseks vastavalt võimalustele, mis aitas mitmekesistada õpilaste kogemusi ja avardada seeläbi nende maailmapilti ning kujundada väärtushinnanguid.

Erinevad meetodid, mida kasutati:
- lastevanemate koosolekud;
- arenguvestlused;
- tagasisideküsitlused ja nende analüüs;
- kuulumine erinevatesse võrgustikesse (sarnane meie "Tervist edendavate koolide võrgustikuga");
- ühistegevuste ja koostööprojektide läbiviimine koos lastevanematega;
- lastevanemate kaasamine huviringide läbiviimisel;
- lapsevanemate ja kogukonnaliikmete kaasamine õppetegevuse läbiviimisel;
- koostöö kohalike ettevõtjatega (koostöös näiteks avatud uste päevade korraldamine);
- ettevõtete kaasamine koolitranspordi korraldamisel;
- noorteorganisatsiooni (YFC) kaasamine huvitegevusse.

MINU YFC KOGEMUS: Ühel õhtul oli mul võimalik osaleda kohaliku YFC klubi mänguõhtul, mille eesmärk oli arendada meeskonnatöö oskusi. Millega on YFC näol tegemist? YFC ehk National Federation of Young Farmers´Clubs on maapiirkonna noori ühendav organisatsioon, mis pakub liikmetele võimalust enesearenguks, rahvusvaheliste kogemuste saamiseks ning toetab kujunemisel aktiivseks kogukonnaliikmeks. Mind kaasati kohe kohaliku Carluke Young Farmers´ Club´i liikmete poolt aktiivselt tegevusse, mille käigus oli mul võimalik tundma õppida noorteorganisatsiooni olemust ning selle liikmeid ja nende panust kogukonda. Koostöö koolidega on mõjutanud nende liikmeskonda. Mänguõhtu käigus jagati meid võrdsetesse meeskondadesse ning me hakkasime omavahel mõõtu võtma erinevaid oskusi vajavates teatevõistlustes. Proovile pandi nii loovus, täpsus, kiirus, suhtlemis- kui ka meeskonnatöö oskus. Kokku osales mänguõhtul kuus 6-liikmelist võistkonda ning mänge viisid läbi noored ise. 

Mänguõhtu käigus oli mul läbi meeskonnaliikmeks olemise võimalik tutvuda maapiirkonna noori ühendava noorteorganisatsiooni tegevusega. Foto: Andrew McGregor

Kogukonna kaasamine kooli õppe- ja huvitegevusse mitmekesistab õpilaste kogemusi, kuid mitte ainult. Kõik kogukonnaliikmed, kellega mul õnnestus selle nädala jooksul antud teemal vestelda ja mõtteid vahetada, tõid välja, et nad ise õpivad selle käigus samuti iga päev midagi uut, mis hoiab neid motiveerituna. Nende sõnul pole midagi paremat kui see tunne, mis tekib siis, kui saad anda oma panuse õpilaste kujunemise teel aktiivseteks kogukonnaliikmeteks.

Kätlin Merisalu
Töövarjutaja Šotimaal